Privacyverklaring (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op RUG EXPERTISE CENTRUM. RUG EXPERTISE CENTRUM is bereikbaar via info@rugexpertisecentrum.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een contactformulier of rugtest invult dan registreren wij persoonsgegevens van u. Dit doen wij via het online programma WeFact. Met deze leverancier is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer en locatiegegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 

Wie is verwerking verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

RUG EXPERTISE CENTRUM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat RUG EXPERTISE CENTRUM de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat RUG EXPERTISE CENTRUM verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

RUG EXPERTISE CENTRUM verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

* Verwerking in onze administratie

* Uw ingevulde gegevens worden gedeeld met Rug Expertise Centrum locatie die voor u het dichtst bij ligt. Zij nemen z.s.m. contact met u op om uw klachten te bespreken en een afspraak in te plannen voor het intakegesprek

* Wanneer u aan de slag gaat met ons RugHerstelProgramma gebruiken wij uw gegevens om u de offerte en factuur aan te sturen.

 

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag RUG EXPERTISE CENTRUM alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. RUG EXPERTISE CENTRUM hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. Na verkregen toestemming van betrokkenen;
  2. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en       verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

RUG EXPERTISE CENTRUM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Welke gegevens verzamelen wij over patiënten?

We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de naam, het huisadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het geslacht en de aanmelddatum.

 

Hoe bewaren wij de gegevens?

RUG EXPERTISE CENTRUM voert administratie in WeFact. Dit houdt in dat deze gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen worden op de servers van WeFact.

 

Wie hebben toegang tot die gegevens?

Werknemers van RUG EXPERTISE CENTRUM hebben toegang tot deze gegevens.

Verwerkingsregister

Doel                         Patiëntenadministratie

Beheerd door    RUG EXPERTISE CENTRUM

Betrokkenen      Patiënten van RUG EXPERTISE CENTRUM

* NAW

* Geslacht

* Aanmelddatum

* Geboortedatum

* Telefoonnummer

* E-mailadres

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het invullen van een rugtest of contactformulier bij RUG EXPERTISE CENTRUM worden van u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat de patiënt deze informatie naar waarheid heeft ingevuld.

Wat zijn uw privacy rechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@rugexpertisecentrum.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@rugexpertisecentrum.nl